Thema’s

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen en ontwerpen gaat hand in hand met milieubewust bouwen en ontwerpen. Cradle to cradle … circulair.
Duurzaam ontwerpen is niet moeilijk … Het is vooral een manier van denken.

Het bouwen en het gebruik van gebouwen legt per definitie een claim op mens en milieu. Milieubewust bouwen en ontwerpen betekent een bewuste keuze doen uit bouwmaterialen en bouwme­thoden die die claim zo klein mogelijk maken.

Energie- en milieubewust ontwerpen en bouwen is een terrein waar nog veel te ontdekken en in te winnen valt. Wij verdiepen ons actief in dit gebied zodat wij onze opdrachtgevers goed kunnen adviseren en inzicht kunnen geven. Energie-neutrale woningen zijn onze opgave. Op termijn zelfs energie-producerend!

Behalve direct meetbare factoren als energieverbruik en CO2- voetafdruk zijn zeker zo belangrijke aspecten als flexibiliteitm bruikbaarheid en schoonheid: Het voorkomen of uitstellen van slopen van een gebouw is vaak de belangrijkste milieuwinst … en bovendien economisch het beste!

Flexibel bouwen

Bijna elk gebouw dat wij maken kan opnieuw gebruikt worden. De constructieve elementen mogen een andere indeling niet in de weg staan.

Een nieuw gebouw moet recht doet aan de identiteit van de opdrachtgever, en zijn imago ondersteunt. Maar ook de opvolgende gebruiker moet zich er met liefde en plezier in kunnen vinden.

Gebouwen zonder een eigen identiteit zjin er al genoeg. Bouwen en ontwerpen gaat niet alleen over het oplossen van een functionele opgave – het gaat zeker ook om waarden toe te voegen aan de omgeving, aan de toekomst.
Blijvende waarde!

Een gebouw of complex dat is ontworpen en gebouwd vanuit duidelijke keuzes, is spannend, ondersteunt de functionaliteit en biedt diversiteit. Het helpt gebruikers over bestaande grenzen en beperkingen heen te kijken. Juist daardoor wordt het flexibel (en duurzaam).

Kostenbewust

HM  bewaakt en begeleidt de budgetten, in overleg met de opdrachtgever in iedere fase.
Onze know-how leidt ertoe dat er bij onze projecten zelden of nooit een kostenoverschrijding plaats vindt door het onvoldoende beheersen van dit proces.

 • In de ontwerpfase presenteren wij verschillende budgettaire keuzemodellen
 • In de latere fasen toetsen we door middel van zowel grove als verfijnde begrotingen
 • De kwaliteit van ons tekenwerk en bestek bepalen in hoge mate het succes van de budgettering
 • Onze kennis van aanbestedingstechnieken en de bouwmarkt is essentieel
 • Een kostenverantoording is uitsluitend mogelijk met een nauwkeurige voorbereiding en begeleiding
 • Onze kennis van regelgeving, wetgeving en normering helpt mee bij het vermijden van faalkosten.

Onderhoudsbewust

Uit ervaring weten wij dat de onderhoudsbehoefte van vergelijkbare gebouwen tot een factor drie kan verschillen. Dit is het resultaat van ontwerpbeslissingen (gebouwvorm, detaillering en materiaalkeuze).

Bij het ontwerpen toetsten we de verschillende ontwerpbeslissingen aan het latere onderhoud. Onderhoudskosten zijn een belangrijk deel van de totale exploitatiekosten. Bovendien is het type onderhoud van invloed op het milieu.

Onderhoudsmanagement begint bij ons aan de tekentafel:

 • Onderhoudsarm ontwerpen: wat er niet is, behoeft ook geen onderhoud
 • Onderhoudsvriendelijk ontwerpen: hoe kunnen we dat wat er wel is optimaal managen met betrekking tot beheer, kosten en organisatie
 • Door investeringskosten te balanceren met onderhoudskosten krijgt u een onderhoudstechnisch geoptimaliseerd gebouw.

Garantievoorwaarden

HM heeft ruime ervaring met het realiseren van gecertificeerde woningbouwprojecten zoals bijvoorbeeld door Woningborg, GIW, Woonkeur, Politiekeur, et cetera.

Aanbesteden

De manier van aanbesteden van architectendiensten staat sterk in de belangstelling. Het aanbesteden van architectendiensten op basis van selectie op voornamelijk kostprijs komt steeds vaker voor. Dat is een slechte zaak, allereerst vanuit het belang van de opdrachtgever en de gebruiker. De werkhonger bij architecten leidt tot lage, soms extreem lage prijzen. Een goede advisering is dan niet meer mogelijk. Dat betekent dus:

 • Dat de opdrachtgever, vaak zonder het op te merken, onvoldoende wordt bediend, nota bene in de bouwvoorbereidende fase waar een volledig en goed advies cruciaal is voor zowel kwaliteit als de totaalkosten van het project, of
 • Dat de architect tijdens de rit meerwerk gaat claimen, hetgeen in de intensieve samenwerkingsprocessen uitermate verstorend kan werken. Aanbesteden op prijs kan daarom alleen maar tot een vruchtbare samenwerking leiden indien uitgebreide taakomschrijvingen worden gemaakt, waartoe niet veel opdrachtgevers of bouwmanagers in staat zijn (wie de schoen niet past, trekt hem niet aan …)

Een andere methode om de architectenkosten “in bedwang te houden”, is het inschakelen van een extra managementslaag, die namens de opdrachtgever de adviseurs kort houdt. Doorgaans dienen die managers hun kosten terug te verdienen door verlaging van de honoraria van de adviseurs. Uiteindelijk levert dit vaak extra kosten en extra coordinatie met bijbehorend risico van faalkosten op.

Kies dus liever op basis van vertrouwen een allround architect die eveneens het procesmanagement kan doen. Financieel kom je er dan altijd wel uit.

Aanbestedingen van zeer grote projecten vindt steeds meer plaats door gecombineerd aanbesteden van zowel de adviesdiensten als het bouwen zelf. Voor sommige projecten, zoals grootschalige herhalingsbouw is daar onder bepaalde voorwaarden wel wat voor te zeggen. 95% van de projecten in Nederland vallen daar echter niet onder.

Bouw Informatie Model (BIM)

BIM-men komt neer op het verzamelen van alle voor de bouw benodigde informatie in één bestand, één tekening, in één uitwisselbaar bestandsformaat.

Eigenlijk is BIM niets meer en niets minder dan een handig communicatiemiddel. Vooral als het proces duidelijk richting uitvoering gaat is zo’n model zeer nuttig, omdat alle benodigde adviseurs en bouwers hun informatie in dit model brengen. Dit model levert een grote bijdrage aan het voorkomen van faalfouten.

Het “BIM-men” wordt door uitvioerende bouwbedrijven echter steeds meer gebruikt als PR-middel, als akwisitietool, om als uitvoerende partij reeds in de begin van de analyse- en ontwerpfase gecontracteerd te worden. In die fasen gaat het echter nog lang niet om “het stapelen van de stenen”, maar om het ontwikkelen van het een uitgekiend concept. Als de opdrachtgever goede adviseurs heeft gekozen, hebben de bouwers nog weinig toegevoegde waarde. Het BIM-men is dan beperkt tot het uitwisselen van informatie tussen adviseurs, maar levert in die fase vaak meer “ruis” dan voordeel.

Een groot deel van de bouwproductie in Nederland, zeker zodra het beetje ingewikkelder wordt (herbestemming, conflicterende bestemmingsplannen) of wijzigingen tot in relatief laat stadium nodig zijn, krijgt pas in de bestekfase zijn definitieve vorm. Pas dán wordt het betrekken van de uitvoerende partijen in het proces echt relevant. Pas dán moet er gekozen worden worden voor het betrekken van de bouwer in het proces.