Thema’s

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen en ontwerpen gaat hand in hand met milieubewust bouwen en ontwerpen. Cradle to cradle … circulair.
Duurzaam ontwerpen is niet moeilijk … Het is vooral een manier van denken.

Het bouwen en het gebruik van gebouwen legt per definitie een claim op mens en milieu. Milieubewust bouwen en ontwerpen betekent een bewuste keuze doen uit bouwmaterialen en bouwme­thoden die die claim zo klein mogelijk maken.

Energie- en milieubewust ontwerpen en bouwen is een terrein waar nog veel te ontdekken en in te winnen valt. Wij verdiepen ons actief in dit gebied zodat wij onze opdrachtgevers goed kunnen adviseren en inzicht kunnen geven. Energie-neutrale woningen zijn onze opgave. Op termijn zelfs energie-producerend!

Behalve direct meetbare factoren als energieverbruik en CO2- voetafdruk zijn zeker zo belangrijke aspecten als flexibiliteitm bruikbaarheid en schoonheid: Het voorkomen of uitstellen van slopen van een gebouw is vaak de belangrijkste milieuwinst … en bovendien economisch het beste!

Flexibel bouwen

Bijna elk gebouw dat wij maken kan opnieuw gebruikt worden. De constructieve elementen mogen een andere indeling niet in de weg staan.

Een nieuw gebouw moet recht doet aan de identiteit van de opdrachtgever, en zijn imago ondersteunt. Maar ook de opvolgende gebruiker moet zich er met liefde en plezier in kunnen vinden.

Gebouwen zonder een eigen identiteit zjin er al genoeg. Bouwen en ontwerpen gaat niet alleen over het oplossen van een functionele opgave – het gaat zeker ook om waarden toe te voegen aan de omgeving, aan de toekomst.
Blijvende waarde!

Een gebouw of complex dat is ontworpen en gebouwd vanuit duidelijke keuzes, is spannend, ondersteunt de functionaliteit en biedt diversiteit. Het helpt gebruikers over bestaande grenzen en beperkingen heen te kijken. Juist daardoor wordt het flexibel (en duurzaam).

Kostenbewust

Kostenbeheersing is een onlosmakelijk deel van onze taak als architect. Budgetbewaking behoort tot onze normale werkzaamheden. Voor iedere fase van het werk maken wij ramingen of begrotingen, of beoordelen we die van derden. In iedere fase wordt opnieuw vastgesteld of het budget nog steeds op de meest verantwoorde wijze is verdeeld over de verschillende aspecten van het gebouw.

HM  bewaakt en begeleidt de budgetten, in overleg met de opdrachtgever.

Onze know-how leidt ertoe dat er bij onze projecten zelden of nooit een kostenoverschrijding plaats vindt door het onvoldoende beheersen van dit proces.

Met onze know-how verloopt de kostenbewaking efficient en effectief:

  • In de ontwerpfase presenteren wij verschillende budgettaire keuzemodellen
  • In de latere fasen toetsen we door middel van zowel grove als verfijnde begrotingen
  • De kwaliteit van ons tekenwerk en bestek bepalen in hoge mate het succes van de budgettering
  • Onze kennis van aanbestedingstechnieken en de bouwmarkt is essentieel
  • Een kostenverantoording is uitsluitend mogelijk met een nauwkeurige voorbereiding en begeleiding

Onze kennis van regelgeving, wetgeving en normering helpt mee bij het vermijden van faalkosten.

Onderhoudsbewust

Uit ervaring weten wij dat de onderhoudsbehoefte van vergelijkbare gebouwen tot een factor drie kan verschillen. Dit is het resultaat van ontwerpbeslissingen (gebouwvorm, detaillering en materiaalkeuze).

Bij het ontwerpen toetsten we de verschillende ontwerpbeslissingen aan het latere onderhoud. Onderhoudskosten zijn een belangrijk deel van de totale exploitatiekosten. Bovendien is het type onderhoud van invloed op het milieu.

Onderhoudsmanagement begint bij ons aan de tekentafel:

  • Onderhoudsarm ontwerpen: wat er niet is, behoeft ook geen onderhoud
  • Onderhoudsvriendelijk ontwerpen: hoe kunnen we dat wat er wel is optimaal managen met betrekking tot beheer, kosten en organisatie

Door investeringskosten te balanceren met onderhoudskosten krijgt u een onderhoudstechnisch geoptimaliseerd gebouw. Dit betekent lage onderhoudskosten door een uitgekiende combinatie van materiaalkeuze, -detaillering en -verwerking (lean maintenance).

Voor het ontwerp betekent dit dat wij ons specifiek op de volgende aspecten richten: materiaalkeuze, detaillering, bestekomschrijvingen, garantieverklaringen.

Garantievoorwaarden

HM heeft ruime ervaring met het realiseren van gecertificeerde woningbouwprojecten zoals bijvoorbeeld door Woningborg, GIW, Woonkeur, Politiekeur, et cetera.

Wij hebben daardoor een goedgevulde bibliotheek met organisatorische en technische oplossingen die de toets van de garantie-instituten kunnen doorstaan.

Aanbesteden

De manier van aanbesteden staat sterk in de belangstelling. Vooral in de achter ons liggende crisis zijn extreme vormen van aanbesteding gebruikt met, vaak voor de betrokken partijen onbevredigende resultaten. Het aanbesteden van architectendiensten op basis van selectie op voornamelijk kostprijs komt steeds vaker voor. Dat is een slechte zaak, allereerst vanuit het belang van de opdrachtgever en de gebruiker. De nog steeds grote werkhonger bij architecten leidt tot lage, soms extreem lage prijzen. Een goede advisering is dan niet meer mogelijk. Dat betekent dus:

  • Dat de opdrachtgever, vaak zonder het op te merken, onvoldoende wordt bediend, nota bene in de bouwvoorbereidende fase waar een volledig en goed advies cruciaal is voor zowel kwaliteit als de totaalkosten van het project, of
  • Dat de architect tijdens de rit meerwerk gaat claimen, hetgeen in de intensieve samenwerkingsprocessen uitermate verstorend kan werken. Aanbesteden op prijs kan daarom alleen maar tot een vruchtbare samenwerking leiden indien uitgebreide taakomschrijvingen worden gemaakt, waartoe door de aard van het architectenwerk niet veel opdrachtgevers of bouwmanagers in staat zijn (wie de schoen niet past, trekt hem niet aan …)

Een andere methode om de architectenkosten “in bedwang te houden”, is het inschakelen van een extra managementslaag, die namens de opdrachtgever de adviseurs kort houdt. Doorgaans dienen die managers hun kosten terug te verdienen door verlaging van de honoraria van de adviseurs. Uiteindelijk levert dit vaak extra kosten en extra coordinatie met bijbehorend risico van faalkosten op.

Kies dus liever een allround architect die dus eveneens het procesmanagement kan doen.

Aanbestedingen van zeer grote projecten vindt steeds meer plaats door gecombineerd aanbesteden van zowel de adviesdiensten als het bouwen zelf. Voor sommige projecten, zoals grootschalige herhalingsbouw is daar onder bepaalde voorwaarden wel wat voor te zeggen. 95% van de projecten in Nederland vallen daar echter niet onder.

Een andere vorm van aanbesteden is waar de aannemende partij gevraagd wordt om zowel ontwerp, uitvoering, inrichting en onderhoud (bijvoorbeeld gedurende 25 jaar) en soms ook financiering voor zijn rekening te nemen. Vooral als de aanbestedende partij de tuchtende werking van de markt op die manier binnen zijn organisatie wil halen (zoals overheden). HM is van mening dat indien de opdrachtgever uit de aard van zijn positie zelf kritisch genoeg is over zijn investeringen (met name als het “eigen geld” is) deze manier van aanbesteden uiteindelijk aanzienlijk minder economisch is.

Kortom: HM Architecten is van mening dat de architect en andere adviseurs moeten adviseren aan de opdrachtgever en dat de aannemer moet bouwen. Ofschoon er goede redenen kunnen zijn om hiervan af te wijken, blijft dit toch de grote lijn!

Bouw Informatie Model (BIM)

Ontstaan vanuit de behoefte om gedurende de exploitatie goede stukken (beschrijvingen, tekeningen, calculaties) te hebben om onderhoud, verhuizing, renovatie en inrichting te beheersen, kort gezegd facility management, is ook voor het bouwproces zelf een instrumentarium ontstaan voor informatiemanagement: BIM. Dit BIM-model komt neer op het verzamelen van alle voor de bouw benodigde informatie in één bestand, één tekening, in één uitwisselbaar bestandsformaat.

Eigenlijk is BIM niets meer en niets minder dan een handig communicatiemiddel. Vooral als het proces duidelijk richting uitvoering gaat is zo’n model zeer nuttig, omdat alle benodigde adviseurs en bouwers hun informatie in dit model brengen. Dit model levert een grote bijdrage aan het voorkomen van faalfouten.(In de huidige bouwpraktijk blijken helaas nog vele partijen het BIM-men onvoldoende te beheersen.)

Het “BIM-men” wordt steeds meer gebruikt als PR-middel, als akwisitietool, om als uitvoerende partij reeds in de begin van de analyse- en ontwerpfase gecontracteerd te worden. In die fasen gaat het echter nog lang niet om “het stapelen van de stenen”, maar om het ontwikkelen van het een uitgekiend concept als middel voor een optimaal gebruik na oplevering. Als de opdrachtgever goede adviseurs heeft gekozen, hebben de bouwers nog weinig toegevoegde waarde. Het BIM-men is dan beperkt tot het uitwisselen van informatie tussen adviseurs, maar levert in die fase geregeld meer “ruis” dan voordeel.

Een groot deel van de bouwproductie in Nederland, zeker zodra het beetje ingewikkelder wordt (herbestemming, conflicterende bestemmingsplannen) of wijzigingen tot in relatief laat stadium nodig zijn, krijgt pas in de bestekfase zijn definitieve vorm. Pas dán wordt het betrekken van de uitvoerende partijen in het proces echt relevant. Pas dán moet er gekozen worden worden voor de wijze van betrekken van de bouwer in het proces.